Brugervilkår for udbydere af rengøringsydelser

1. Omfang

Simpli er en online service, som forbinder kunder og tjenesteudbydere af rengøringsydelser. Tjenesteudbyderen (herefter Partneren) kan udbyde en rengøringsopgave, som kunden kan anvende. Ligeledes kan kunden udbyde en rengøringsopgave, som Partneren kan anmode om at udføre.

Ved enhver brug af ydelser fra Simpli IVS (CVR-nr. 37 25 62 93), beliggende Vissehøj 68, 9210 Aalborg SØ, herunder brug af hjemmesiden www.simpliapp.dk og mobilapplikationen ”Simpli Partner” til Android og iOS, accepterer Partneren disse brugervilkår.

2. Anvendelse af Simplis produkter

Partneren kan gennem sin profil udbyde rengøringsopgaver i relevante kategorier og inden for geografisk afgrænsede områder.

Partneren kan endvidere gennem sin profil bruge en lang række værktøjer i forbindelse med driften af sin virksomhed. Dette er bl.a. personalestyringsværktøjer, direkte kommunikation til kunder, automatisk fakturering mv.

Herudover har Partneren mulighed for at medtage sine eksisterende kunder i et ”lukket univers”, hvor kunderne ikke har mulighed for at se øvrige leverandører, medmindre kunden opsiger aftalen med Partneren. Det vil i det ”lukkede univers” dog fortsat være muligt for Partneren at gøre brug af alle de øvrige fordele ved Simpli.

3. Simplis rolle

Simpli formidler tilbud fra kunder og tjenesteudbydere af rengøringsydelser. Partneren og kunderne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. Simpli er således ikke ansvarlig for udformningen af Partnerens eller kundens tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre der indgås anden aftale herom.

Udover at Simpli formidler tilbud, sørger Simpli for, at Partneren i videst muligt omfang modtager sin betaling fra kunden. Dette sker ved, at Simpli undersøger, om kunden har et gyldigt betalingskort/kreditkort. Herudover hæver Simpli beløbet på kundens kort, når Partneren har meldt opgaven færdig (udført) hos Simpli. Såfremt der mod forventning ikke måtte være dækning på kundens betalingskort/kreditkort, vil der blive fremsendt en faktura til kunden, hvorefter denne har 8 dage til at betale. Betaler kunden ej heller den fremsendte faktura, kan Partneren selv vælge, om kravet skal overgå til inkasso eller om Partneren ønsker at afskrive kravet.

Afregning fra Simpli til Partneren vil ske 2 gange månedligt – hver den 1. og den 15. – dog således, at betalingsdatoen vil blive flyttet, såfremt den 1. eller den 15. ikke er en bankdag. Den 1. vil der ske afregning for perioden 1. – 14. i den foregående måned, mens der den 15. vil ske afregningen for perioden 15. – 31. i foregående måned. Partneren er berettiget til 2 gange månedligt at fremsende faktura på den omsætning, som Partneren har til gode med fradrag af gebyret anført i pkt. 4. Partneren kan til enhver tid se sin omsætning på Simpli Partner appen, herunder også den omsætning, som Partneren har til gode hos Simpli.

Partneren vil hurtigst muligt – og såfremt muligt inden rengøringsopgavens udførelse – blive gjort opmærksom på, såfremt der ikke er dækning på kundens kort.

Simpli yder ingen garanti på det leverede, og reklamation over fejl eller mangler ved den af Simpli leverede ydelse skal ske skriftligt senest 7 dage fra, at Partneren bliver eller burde blive opmærksom herpå. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning.

Ved rettidig reklamation over fejl og mangler er Partneren berettiget til at forlange udbedring. Simpli vurderer, hvorvidt fejlen og/eller manglen kan udbedres. Partneren kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag. Partneren kan ikke ophæve aftalen, medmindre Simpli meddeler, at Simpli ikke kan påtage sig udbedring inden 8 uger fra reklamationens modtagelse.

4. Gebyr

Udover det af Partneren betalte startfee for at få en profil på www.simpliapp.dk og
mobilapplikationen ”Simpli” betaler Partneren et gebyr på 4 % af den omsætning, som Partneren genererer gennem brugen af www.simpliapp.dk eller appen. Gebyret vil automatisk blive fratrukket kundens betaling, idet betalingen som anført under pkt. 3 sker via Simpli.

Har Partneren eksempelvis genereret en omsætning på kr. 1.000, vil Partneren modtage kr. 960 fra Simpli.

5. Regler for anvendelse

Partneren forpligter sig ved sin accept af disse vilkår til, at Partneren ikke i forbindelse med brug af Simplis ydelser:

Simpli er berettiget til at lukke Partnerens adgang til sin profil på Simplis hjemmeside samt appen, såfremt ét eller flere af ovenstående forhold overtrædes af Partneren. Endvidere er Simpli berettiget til at lukke for Partnerens adgang til Simplis ydelser med 1 måneds varsel, såfremt Partneren ikke kan acceptere ændringer i de til enhver tid gældende brugervilkår.

Simpli har mulighed for at slette Partnerens profil, såfremt Simpli kan konstatere, at Partneren i 6 på hinanden følgende måneder ikke har tilgået sin profil eller i øvrigt været aktiv på Simplis hjemmeside eller app. Partneren vil inden en sletning modtage besked om, at Partneren har 4 uger til at tilgå hjemmesiden eller appen, idet der i modsat fald vil ske sletning.

6. Forbud mod direkte henvendelse til kunder og brug af andre platforme

Partneren accepterer og anerkender, at al henvendelse til kunder, der er formidlet af Simpli skal ske via Simplis officielle hjemmeside www.simpliapp.dk eller den af Simpli udarbejdede app ”Simpli Partner”. Partneren er således i hele løbetiden for aftalen og i en periode på 2 år herefter uberettiget til direkte og indirekte at rette henvendelse til kunder, som Partneren er kommet i kontakt med via Simpli. Dette gør sig dog ikke gældende for de kunder, som Partneren har serviceret, inden at kunden blev tilknyttet Simpli. Det er Partneren, der har bevisbyrden for dette.

Endvidere er Partneren i hele løbetiden for aftalen og i en periode på 2 år herefter ikke berettiget til at indgå i samarbejde med lignende platforme, der er i direkte eller indirekte konkurrence med Simpli. Såfremt Partneren er i tvivl om, hvorvidt en platform er i direkte eller indirekte konkurrence med Simpli, har Partneren en forpligtelse til at forhøre sig hos Simpli.

Overtrædelse af dette forbud medfører, at Partneren skal betale en konventionalbod til Simpli på kr. 100.000 for hver overtrædelse. Består overtrædelsen i etablering og opretholdelse af en vis tilstand, anses at foreligge én overtrædelse pr. påbegyndt måned, hvori overtrædelse finder sted. Såfremt Simpli kan dokumentere et tab, der overstiger konventionalboden, skal Partneren endvidere erstatte Simplis tab.

7. Persondata

Partneren kan i forbindelse med samarbejdet med Simpli komme i besiddelse af personfølsomme oplysninger omkring kunderne, der er omfattet af reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Sådanne oplysninger må Partneren alene anvende til at udføre rengøringsopgaven.

Partneren forpligter sig til at friholde Simpli IVS for ethvert ansvar og krav, som Simpli IVS bliver mødt med som følge af Partnerens misbrug af personfølsomme oplysninger.

8. Samtykke til markedsføring af Simpli

Ved Partnerens brug af Simpli Partner, giver Partneren Simpli IVS samtykke til at indhente oplysninger omkring Partneren, herunder – men ikke begrænset til – navn, CVR-nr. samt Partnerens billede- og videomateriale.

Partneren giver endvidere samtykke til, at Simpli IVS må bruge informationer omkring Partneren til kommercielle tiltag og markedsføring, herunder også gøre brug af Partnerens billede- og videomateriale. Ved brug af Partnerens billede- og videomateriale, vil der blive henvist til Partneren.

9. Meddelelser

Meddelelser til Simpli skal sendes til info@simpliapp.dk.

Partneren giver samtykke til, at Simpli til enhver tid må kontakte Partneren på den af Partneren
oplyste e-mail adresse.

10. Ændringer og rettelser

Simpli kan ændre disse vilkår med 1 måneds varsel. Partneren accepterer, at meddelelse om ændring kan gives pr. e-mail, på Simplis hjemmeside eller via appen, og at Partneren ved brug af Simplis ydelser efter udløbet af varslet har accepteret de nye vilkår.

Copyright © 2017 Simpli